Tin tức
Kết quả mở hồ sơ đăng ký dự tuyển và kế hoạch tổ chức xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ sinh học (10/03/2023 09:51 AM)

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC       
         TỈNH AN GIANG                                                         
 HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC    
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            Số: 01/TB-HĐXT               
An Giang, ngày 23 tháng 02 năm 2023

  THÔNG BÁO
Kết quả mở hồ sơ đăng ký dự tuyển và kế hoạch tổ chức xét tuyển
 viên chức tại Trung tâm Công nghệ sinh học 

   Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-SKHCN ngày 11/11/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ An Giang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Công nghệ sinh học năm 2022;
   Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-TTCNSH ngày 30/01/2023 của Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang;
   Căn cứ Biên bản số 03/BB-BKTPDT ngày 16/02/2023 của Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức về việc mở hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ sinh học;
   Căn cứ Báo cáo số 01/BC-BKTPDT ngày 17/02/2023 của Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức về việc kết quả mở hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ sinh học;
   Trung tâm Công nghệ sinh học thông báo kết quả mở hồ sơ và kế hoạch tổ chức xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ sinh học, như sau:
1. Kết quả mở hồ sơ:
Tổng số hồ sơ tham gia dự tuyển là 06, trong đó số hồ sơ đủ điều kiện tham gia dự tuyển là 06, số hồ sơ không đủ điều kiện tham gia dự tuyển là 0 hồ sơ (danh sách đính kèm).
2.  Kế hoạch tổ chức xét tuyển:
a) Thời gian và địa điểm: 8 giờ 00, ngày 07 tháng 04 năm 2023 (thứ sáu) tại Trung tâm Công nghệ sinh học An Giang – khóm Phước Thành, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
b) Hình thức xét tuyển: Phỏng vấn.
Mỗi ứng viên nhận 03 câu hỏi từ Ban Giám khảo, trong đó:
- 01 (một) câu hỏi về kiến thức chung (ứng viên bắt thăm và chuẩn bị trong 10 phút trước khi trả lời);
- 02 (hai) câu hỏi về chuyên môn, nghiệp vụ trực tiếp từ 02 thành viên Ban Giám khảo.
c) Thời gian ôn tập: Từ ngày 09-10/3/2023 tại Trung tâm Công nghệ sinh học An Giang – khóm Phước Thành, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
  d) Tài liệu ôn tập:
1. Luật Viên chức năm 2010;
2. Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013;
3. Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức;
4. Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
5. Căn cứ Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
6. Văn bản hợp nhất số 32/VBHN-VPQH Luật Công nghệ cao ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội.
7. Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;
8. Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang;
9. Căn cứ Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 11/06/2020 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
10. Căn cứ Quyết định số 2580/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang;
11. Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-SKHCN ngày 11/01/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ An Giang về việc ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang;
12. Các tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của từng vị trí dự tuyển.
Mọi chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang (269A Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, An Giang, ĐT: 02966.504499).          
Trân trọng./.        
 
Nơi nhận:
- Ứng viên dự tuyển (theo danh sách);
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Niêm yết tại Trụ sở cơ quan,
- Lưu: VT.
 
 
 
 
                                                                                             
 
 
        GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Hoài Vững
 
 
DANH SÁCH
Ứng viên nộp hồ sơ xét tuyển viên chức tại
Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
______________

 
 TT
 

              Họ và tên

1

Nguyễn Phạm Kim Chi

2

Khưu Minh Hiện 

 

3

Trần Thị Mỹ Linh 

 

4

Nguyễn Văn Toàn


 

 

5

Nguyễn Hoàng Thái 

 

6

Lê Hoàng Yến 

 

 

Tổng cộng: 06  

Trở về

Các bài viết khác:
 
Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
Địa chỉ: 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 504499