Tin tức
Kết quả trúng tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ sinh học (25/04/2023 08:08 AM)

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC
TỈNH AN GIANG
 HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 Số: 05/TB-HĐXT                    
                        An Giang, ngày 18 tháng 04 năm 2023

  THÔNG BÁO
Kết quả trúng tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ sinh học

    Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-SKHCN ngày 11/11/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ An Giang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Công nghệ sinh học năm 2022;
    Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-TTCNSH ngày 30/01/2023 của Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang;
    Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-TTCNSH ngày 18/04/2023 của Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang;
    Trung tâm Công nghệ sinh học thông báo kết quả tuyển dụng viên chức tại Trung tâm, như sau:
1. Kết quả trúng tuyển viên chức:
Kết quả trúng tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang gồm các Ông, Bà có tên sau đây:
- Bà Lê Hoàng Yến – Vị trí Kế toán, Phòng Tổ chức Hành chính và Kế hoạch;
- Bà Trần Thị Mỹ Linh – Vị trí Kế toán, Phòng Tổ chức Hành chính và Kế hoạch;
- Bà Nguyễn Phạm Kim Chi – Vị trí Kỹ sư, Phòng Công nghệ sinh học Nông nghiệp;
- Ông Nguyễn Hoàng Thái – Vị trí Kỹ sư, Phòng Công nghệ sinh học Thực phẩm, Dược phẩm và Môi trường;
- Ông Nguyễn Văn Toàn – Vị trí Kỹ sư, Khu Sản xuất Thực nghiệm;
- Ông Khưu Minh Hiện – Vị trí Kỹ sư, Khu Sản xuất Thực nghiệm.
(Đính kèm kết quả tuyển dụng viên chức)
2.  Hoàn thiện hồ sơ viên chức:
a) Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ: 8 giờ 00, ngày 18 tháng 05 năm 2023 (thứ năm) tại Trung tâm Công nghệ sinh học An Giang – 269A Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
b) Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:
-  Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.
- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
Mọi chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang (269A Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, An Giang, ĐT: 02966.504499).          
Trân trọng./.        
 

Nơi nhận:
- Sở KH và CN;
- Ứng viên trúng tuyển (theo danh sách);
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Niêm yết tại Trụ sở cơ quan,
- Lưu: VT.
 
 
 
                   
 
 
 
                                          CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
 
 
 
 
   
                                                Nguyễn Hoài Vững
                                   GĐ Trung tâm Công nghệ sinh học
 
Trở về

Các bài viết khác:
 
Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
Địa chỉ: 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 504499