Tin tức
Đơn vị trúng thầu cung cấp vật tư hóa chất tại Trung tâm Công nghệ sinh học (16/05/2023 08:30 AM)
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ AN GIANG
   TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC 
 
                 Số: 18B/TB-TTCNSH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          An Giang, ngày 16 tháng 5 năm 2023  THÔNG BÁO
Đơn vị trúng thầu cung cấp vật tư hóa chất
tại Trung tâm Công nghệ sinh học.
 
    Căn cứ Biên bản ngày 16/5/2023 của Trung tâm Công nghệ về việc xét thầu cung cấp vật tư hóa chất tại Trung tâm Công nghệ sinh học;
    Trung tâm Công nghệ sinh học xin thông báo đến các đơn vị chào hàng cung cấp vật tư nông nghiệp tại Trung tâm Công nghệ sinh học: Công ty CP Thương mại và Dịch vụ môi trường ENCA; Công ty CP XNK hóa chất và thiết bị Kim Ngưu; Công ty TNHH Thương mại dịch vụ kỹ thuật Thống Nhất như sau:
1. Đơn vị trúng thầu:
Công ty CP Thương mại và Dịch vụ môi trường ENCA.
Địa chỉ: LK10, đường số 8, Khu Công nghệ cao, P. Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, TP.Cần Thơ.
Điện thoại: 02962 479 439 – 0939 868 237.
2. Giá trúng thầu: 80.280.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi triệu, hai trăm tám mươi ngàn đồng).
3. Thời gian hoàn thành hợp đồng: 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.
          Trân trọng./.
           
Nơi nhận:
- Các đơn vị tham gia chào giá;
- Phòng, Khu, Ban thuộc TTCNSH;
- Lưu: VT.
 
                                                    GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
 
                                                Nguyễn Hoài Vững

 
Trở về

Các bài viết khác:
 
Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
Địa chỉ: 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 504499