Tin tức
Đơn vị trúng thầu cung cấp vật tư hóa chất tại Trung tâm Công nghệ sinh học. (28/02/2022 15:13 PM)

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ AN GIANG
   TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                 Số: 12A/TB-TTCNSH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         An Giang, ngày 28 tháng 02 năm 2022

 
THÔNG BÁO
Đơn vị trúng thầu cung cấp vật tư hóa chất
tại Trung tâm Công nghệ sinh học.

   Căn cứ Biên bản ngày 25/02/2022 của Trung tâm Công nghệ về việc xét thầu cung cấp vật tư hóa chất tại Trung tâm Công nghệ sinh học;
   Trung tâm Công nghệ sinh học xin thông báo đến các đơn vị chào hàng cung cấp vật tư nông nghiệp tại Trung tâm Công nghệ sinh học: Công ty Cổ phần Công nghệ AQUADELTA; Công ty TNHH sản xuất Tân Thành; Hộ Kinh doanh Phạm Tuấn Dũng như sau:
1. Đơn vị trúng thầu:
Hộ kinh doanh Phạm Tuấn Dũng.
Địa chỉ: Khu Răm, xã Bình Phú, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Điện thoại: 0913.570.696.
2. Giá trúng thầu: 98.148.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi tám triệu, một trăm bốn mươi tám ngàn đồng).
3. Thời gian hoàn thành hợp đồng: 13 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.
Trân trọng./.
           
Nơi nhận:
- Các đơn vị tham gia chào giá;
- Phòng, Khu, Ban thuộc TTCNSH;
- Lưu: VT.
 
                                                     KT. GIÁM ĐỐC
                                                  PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
  
                                                 Nguyễn Hoài Vững

 
Trở về

Các bài viết khác:
 
Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
Địa chỉ: 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 504499