Tin tức
Đơn vị trúng thầu cung cấp thức ăn chăn nuôi hỗn hợp tại Trung tâm Công nghệ sinh học (05/04/2023 15:01 PM)

          SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ AN GIANG
             TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Số: 14A/TB-TTCNSH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         An Giang, ngày 05 tháng 4 năm 2023

 
THÔNG BÁO
Đơn vị trúng thầu cung cấp thức ăn chăn nuôi hỗn hợp
tại Trung tâm Công nghệ sinh học.
 
 
   Căn cứ Biên bản ngày 05/4/2023 của Trung tâm Công nghệ về việc xét thầu cung cấp thức ăn chăn nuôi hỗn hợptại Trung tâm Công nghệ sinh học;
   Trung tâm Công nghệ sinh học xin thông báo đến các đơn vị chào hàng cung cấp thức ăn chăn nuôi hỗn hợptại Trung tâm Công nghệ sinh học: Đại lý thức ăn Khuê Phúc; Cửa hàng Ngân Tú và Cửa hàng Thể Vân như sau:
1. Đơn vị trúng thầu:
   Đại lý thức ăn Khuê Phúc.
   Địa chỉ: Ấp Hiệp Hưng, xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.
   Điện thoại: 0832726624.
2. Giá trúng thầu: 94.625.000đồng (Chín mươi bốn triệu, sáu trăm hai mươi lăm ngànđồng).
3. Thời gian hoàn thành hợp đồng: 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.
    Trân trọng./.
           
Nơi nhận: 
- Các đơn vị tham gia chào giá;
- Phòng, Khu, Ban thuộc TTCNSH;
- Lưu: VT.
 
                                                                GIÁM ĐỐC
 
 
 
  
                                                           Nguyễn Hoài Vững
Trở về

Các bài viết khác:
 
Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
Địa chỉ: 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 504499