Tin tức
Về việc mời chào hàng để thực hiện sửa chữa nhà điều hành, nhà thí nghiệm, xưởng thực nghiệm, kho thực nghiệm tại Trung tâm Công nghệ sinh học (25/07/2023 08:54 AM)
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ AN GIANG
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC
 
Số: 39/TB-TTCNSH

           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            An Giang, ngày 25 tháng 7 năm 2023

 
 
THÔNG BÁO
Về việc mời chào hàng để thực hiện sửa chữa nhà điều hành, nhà thí nghiệm, xưởng thực nghiệm, kho thực nghiệm tại Trung tâm Công nghệ sinh học .
      Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-SKHCN ngày 09 tháng 7 năm 2023 của Trung tâm Công nghệ sinh học về việc sửa chữa nhà điều hành, nhà thí nghiệm, xưởng thực nghiệm, kho thực nghiệm tại Trung tâm Công nghệ sinh học;
     Căn cứ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa nhà điều hành, nhà thí nghiệm, xưởng thực nghiệm, kho thực nghiệm tại Trung tâm Công nghệ sinh học được phê duyệt ngày 10/7/2023.
     Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang xin thông báo đến các đơn vị có đủ điều kiện, năng lực để thực sửa chữa nhà điều hành, nhà thí nghiệm, xưởng thực nghiệm, kho thực nghiệm tại Trung tâm Công nghệ sinh học như sau:
1. Chi tiết nội dung:

STT

Danh mục

Đơn vị

Số lượng

Đơn Giá

Thành tiền

A

NHÂN CÔNG

 

 

 

 

 

1/ NHÀ ĐIỀU HÀNH 

 

 

 

 

 

a/ Phòng ban quản lý NNCNC và CNSH: 

 

 

 

 

1

Tháo dỡ trần hiện trạng

m2

17,2800

 

 

2

Sửa chữa và gia cố khung treo trần nổi (bao gồm NC + VT) (Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 1)

công

2,0000

 

 

3

Lắp lại trần cũ (sử dụng lại trần cũ)

m2

17,2800

 

 

4

Tháo dỡ thiết bị đèn vệ sinh , lắp lại

công

1,0000

 

 

 

b/ Phòng CNSH NN

 

 

 

 

 

*** Cải tạo (làm mới): 

 

 

 

 

5

Tháo dỡ trần hiện trạng hư hỏng

m2

74,0000

 

 

6

Làm lại trần bằng tấm thạch cao khung nổi

m2

52,0000

 

 

 

c/ Sảnh chung lầu 1: 

 

 

 

 

11

Tháo dỡ trần hiện trạng

m2

44,9450

 

 

12

Sửa chữa và gia cố khung treo trần nổi (bao gồm NC + VT) (Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 1)

công

2,5000

 

 

13

Lắp lại trần bằng tấm thạch cao (sử dụng lại trần cũ)

m2

44,9450

 

 

 

d/ Hành lang ngoài lầu 1 (trước cửa Phòng ban quản lý NNCNC và CNSH): 

 

 

 

 

14

Tháo dỡ trần hiện trạng

m2

4,3200

 

 

15

Sửa chữa và gia cố khung treo trần nổi (bao gồm NC + VT) (Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 1)

công

1,0000

 

 

16

Lắp lại trần bằng tấm thạch cao (sử dụng lại trần cũ)

m2

4,3200

 

 

 

2/ Kho thực nghiệm

 

 

 

 

20

Tháo dỡ trần hiện trạng hư hỏng

m2

46,4000

 

 

21

Sửa chữa và gia cố khung treo trần nhựa (bao gồm NC + VT) (Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 1)

công

3,0000

 

 

22

Làm trần bằng tấm nhựa B300

m2

46,4000

 

 

 

DT tháo: 46,4

 

 

 

 

23

Tháo dỡ thiết bị đèn vệ sinh , lắp lại

công

12,0000

 

 

 

3/ NHÀ C: SẢN XUẤT THỰC NGHIỆM

 

 

 

 

 

a/ Phòng sấy trà: 

 

 

 

 

24

Sửa chữa trần thạch cao hư hỏng(bao gồm NC + VT) (Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 1)

công

3,0000

 

 

25

Làm trần  bằng tấm thạch cao

m2

14,4000

 

 

26

Công tác bả bằng bột bả vào trần

m2

14,4000

 

 

 

DT lắp mới: 14,4

m2

 

 

 

27

Sơn trần trong nhà không bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ

m2

14,4000

 

 

31

Cạo bỏ lớp sơn cũ trên - tường

m2

52,1600

 

 

32

Cạo bỏ lớp sơn cũ trên - trần

m2

19,3800

 

 

 

Trần: 19,38 = 19,38

m2

 

 

 

33

Công tác bả bằng bột bả vào - tường

m2

52,1600

 

 

34

Công tác bả bằng bột bả vào - trần

m2

19,3800

 

 

35

Sơn trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ

m2

71,5400

 

 

 

4/ XƯỞNG SẢN XUẤT

 

 

 

 

36

Cạo bỏ lớp sơn cũ trên - tường

m2

154,7400

 

 

37

Công tác bả bằng bột bả vào - tường

m2

154,7400

 

 

38

Sơn trần, tường trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ

m2

154,7400

 

 

 

5/ NHÀ THÍ NGHIỆM 

 

 

 

 

 

a/ Phòng nuôi trồng nấm: 

 

 

 

 

39

Tháo dỡ trần nhôm hiện trạng bị bung

m2

9,5200

 

 

40

Sửa chữa và gia cố khung trần nhôm (bao gồm NC + VT) (Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 1)

công

1,0000

 

 

41

Lắp lại trần nhôm (sử dụng lại tấm trần cũ)

m2

9,5200

 

 

42

Cạo bỏ lớp sơn cũ trên đà, trần

m2

102,5000

 

 

43

Công tác bả bằng bột bả vào đà, trần

m2

102,5000

 

 

44

Sơn đà, trần trong nhà đã bả bằng sơn các loại, 1 nước lót, 2 nước phủ

m2

102,5000

 

 

 B

 VẬT TƯ

 

 

 

 

1

Bột bả

kg

235

 

 

2

Giấy ráp

m2

7

 

 

3

Sơn lót nội thất

lít

45

 

 

4

Sơn phủ nội thất

lít

75

 

 

5

Tấm thạch cao

m2

15

 

 

6

Tấm trần nhựa B300

m2

55

 

 

7

Trần tấm thạch cao khung nổi

m2

60

 

 

8

Vật liệu khác

 

 

 

 

C

Chi phí khác theo quy định của Bộ xây dựng

 

 

 

 


2. Địa điểm sửa chữa:
     Khóm Phước Thành, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
     Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi báo giá có đầy đủ chữ ký và đóng dấu gửi về Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang (số 269A Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Hòa, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang) chậm nhất đến hết ngày 07/8/2023. Mọi chi tiết cần thiết xin liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính và Kế hoạch, điện thoại: 02963.953.631 hoặc email theo địa chỉ: ttcnshangiang@gmail.com.
     Trân trọng./.
  Nơi nhận:                                                                                              GIÁM ĐỐC
 - Phòng, Khu, Ban thuộc TTCNSH;
- Lưu: VT.
    

                                                                                                             Nguyễn Hoài Vững
 
 
 
 
 
 
 

Trở về

Các bài viết khác:
 
Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
Địa chỉ: 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 504499