Tin tức
Về việc mời chào hàng cung cấp vật tư hóa chất, dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng tại Trung tâm Công nghệ sinh học. (18/02/2022 15:23 PM)

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ AN GIANG
   TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC 
   
              Số: 11A/TB-TTCNSH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          An Giang, ngày 18 tháng 02 năm 2022

 
THÔNG BÁO
Về việc mời chào hàng cung cấp vật tư hóa chất , dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng
tại Trung tâm Công nghệ sinh học .

   Căn cứ Kế hoạch số 02A/KH-TTCNSH ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Trung tâm Công nghệ sinh học về việc mua vật tư hóa chất, dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng tại Trung tâm Công nghệ sinh học;
   Căn cứ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua vật tư hóa chất, dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng tại Trung tâm Công nghệ sinh học được phê duyệt ngày 16/02/2022.
   Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang xin thông báo đến các đơn vị có đủ điều kiện, năng lực để cung cấp vật tư hóa chất, dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng tại Trung tâm Công nghệ sinh học như sau:
1.     Chi tiết nội dung:

TT

Nội dung

Đơn vị
đo

Quy cách

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

A

Hoá chất

 

1

Acetonitril (Merck)

Chai

4 lít/chai

3

 

 

2

Acid sulfuric (TQ)

Chai

1 lít/chai

10

 

 

3

Bản mỏng sắc ký

Hộp

25 miếng/hộp

2

 

 

4

SbCl3 (Sigma-Aldrich)

Chai

100 gram/chai

1

 

 

5

Diethyl ether (TQ)

Lít

 

5

 

 

6

Dung môi CHCl3

Lít

 

20

 

 

7

Dung môi chiết EtOH

Lít

 

5

 

 

8

Dung môi EtOAc (Chemsol)

Lít

 

10

 

 

9

Dung môi HPLC (Merck)

Lít

 

5

 

 

10

Giấy lọc

Hộp

100 tờ/hộp

2

 

 

11

HCl

Chai

500ml/chai

5

 

 

12

Methanol (Merck)

Chai

1 lít/chai

1

 

 

13

Natri hydroxyd

Chai

1 kg/chai

1

 

 

14

n-butanol (TQ)

Lít

 

5

 

 

15

Nước cất 1 lần

Lít

 

50

 

 

16

NaCl (Xilong)

Chai

500 gram/chai

2

 

 

17

EDTA (Xilong)

Chai

500 gram/chai

1

 

 

18

Đệm kali phosphat (Merck)

Chai

500 gram/chai

1

 

 

19

Allopurinol (Merck)

Chai

25 gram/chai

1

 

 

20

Kali oxonat (Sigma Aldrich)

Chai

25 gram/chai

1

 

 

21

Acid acetic (Merck)

Chai

500 ml/chai

1

 

 

22

Diclofenac (Sigma Aldrich)

Gram

 

1

 

 

23

Carrageenan (Sigma Aldrich)

Chai

25 gram/chai

1

 

 

24

Formaldehyd (Xilong)

Chai

500 ml/chai

2

 

 

25

Đệm phosphat

Chai

500 gram/chai

1

 

 

26

Ethanol tuyệt đối

Lít

 

2

 

 

27

Thuốc thử ALT

Hộp

72 ml/hộp

1

 

 

28

Thuốc thử AST

Hộp

48 ml/hộp

1

 

 

29

Thuốc thử Creatinin

Hộp

408 ml/hộp

1

 

 

30

Thuốc thử Urea

Hộp

200 ml/hộp

1

 

 

31

Thuốc thử công thức máu

Hộp

100 ml/hộp

1

 

 

32

Thuốc nhuộm HE

Chai

25 gram/chai

1

 

 

B

Dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng

 

1

Becher 100 ml

Cái

 

5

 

 

2

Becher 1000 ml

Cái

 

5

 

 

3

Becher 250 ml

Cái

 

5

 

 

4

Becher 50ml

Cái

 

5

 

 

5

Bình lắng 250ml

Cái

 

3

 

 

6

Bình lắng 125ml

Cái

 

3

 

 

7

Màng lọc 45 micromet

Hộp

100 cái/ hộp

1

 

 

8

Pipet pastuer

hộp

100 cái/ hộp

1

 

 

9

Pipet các loại

cái

 

5

 

 

10

Đũa thủy tinh

cái

 

2

 

 

11

Bình định mức các loại

cái

 

6

 

 

12

Đầu týp vàng 100 µL

Gói

1.000 cái/ gói

1

 

 

13

Đầu týp xanh 1000 µL

Gói

1.000 cái/ gói

1

 

 

14

Găng tay vô trùng các cỡ

Hộp

50 đôi/ hộp

13

 

 

15

Vial

hộp

100 cái/ hộp

1

 

 

16

Ống falcon 15 ml

Túi nhỏ

100 cái/ túi

2

 

 

17

Syringe (1 ml)

hộp

 

5

 

 

18

Khẩu trang

hộp

50 cái/ hộp

10

 

 

19

Ống chống đông EDTA

khay

100 cái/ khay

3

 

 

20

Giấy vệ sinh

cuộn

 

20

 

 

21

Cốc đo UV

Hộp

100 cái/ hộp

1

 

 

22

Eppendof (1.5 ml)

Túi nhỏ

100 cái/ túi

2

 

 

23

Nhiệt kế

cái

 

1

 

 

Tổng cộng


 
2. Địa điểm:
   Khóm Phước Thành, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
   Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi báo giá về Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang (số 269A Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Hòa, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang) chậm nhất 14h00 ngày 25/02/2022. Mọi chi tiết cần thiết xin liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính và Kế hoạch, điện thoại: 02963.953.631 hoặc email theo địa chỉ: ttcnshangiang@gmail.com.
    Trân trọng./.

  Nơi nhận:
- Phòng, Khu, Ban thuộc TTCNSH;
- Lưu: VT.
 
                                                           KT.GIÁM ĐỐC
                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
                                                       Nguyễn Hoài Vững

 
Trở về

Các bài viết khác:
 
Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
Địa chỉ: 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 504499