Tin tức
Đơn vị trúng thầu cung cấp vật tư nông nghiệp tại Trung tâm Công nghệ sinh học (29/03/2023 14:54 PM)

         SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ AN GIANG
            TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC


 
Số: 12A/TB-TTCNSH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         An Giang, ngày 29 tháng 3 năm 2023

 
THÔNG BÁO
Đơn vị trúng thầu cung cấp vật tư nông nghiệp
tại Trung tâm Công nghệ sinh học.

   Căn cứ Biên bản ngày 29/3/2023 của Trung tâm Công nghệ về việc xét thầu cung cấp vật tư nông nghiệp tại Trung tâm Công nghệ sinh học;
   Trung tâm Công nghệ sinh học xin thông báo đến các đơn vị chào hàng cung cấp vật tư nông nghiệp tại Trung tâm Công nghệ sinh học: Hộ kinh doanh Trà Giang’S; Cửa hàng Hậu Minh và Cửa hàng cây cảnh An Hằng như sau:
1. Đơn vị trúng thầu:
   Hộ kinh doanh Trà Giang’S.
   Địa chỉ: 669 Lê Lợi, tổ 23, ấp Hòa Long 3, Thị Trấn An Châu, huyện Châu Thành tỉnh An Giang.
   Điện thoại: 0347238899.
2. Giá trúng thầu: 53.295.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi ba triệu, hai trăm chín mươi lăm ngàn đồng).
3. Thời gian hoàn thành hợp đồng: 03 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.
    Trân trọng./.
           
Nơi nhận: 
- Các đơn vị tham gia chào giá;
- Phòng, Khu, Ban thuộc TTCNSH;
- Lưu: VT.
 
                                                    GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
                                              Nguyễn Hoài Vững

 
Trở về

Các bài viết khác:
 
Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
Địa chỉ: 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 504499