Tin tức
Đơn vị trúng thầu rơm cuộn tại Trung tâm Công nghệ sinh học (07/04/2023 14:58 PM)

          SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ AN GIANG
             TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC


  
Số: 14B/TB-TTCNSH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         An Giang, ngày 07 tháng 4 năm 2023

 
THÔNG BÁO
Đơn vị trúng thầu rơm cuộn tại Trung tâm Công nghệ sinh học.

   Căn cứ Biên bản ngày 06/4/2023 của Trung tâm Công nghệ về việc xét thầu cung cấp rơm cuộntại Trung tâm Công nghệ sinh học;
   Trung tâm Công nghệ sinh học xin thông báo đến các đơn vị chào hàng cung cấp rơm cuộntại Trung tâm Công nghệ sinh học:   Ông Huỳnh Trung Danh, ông Nguyễn Văn Minh Quân, ông Lê Văn Chẳn như sau:
1. Đơn vị trúng thầu:
   Ông Huỳnh Trung Danh.
   Địa chỉ: TT.Vĩnh Bình, H.Châu Thành, tỉnh An Giang.
   Điện thoại: 0974432475.
2. Giá trúng thầu: 57.500.000đồng (Năm mươi bảy triệu, năm trăm ngànđồng).
3. Thời gian hoàn thành hợp đồng: 07 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.
    Trân trọng./.
          
Nơi nhận:
- Các đơn vị tham gia chào giá;
- Phòng, Khu, Ban thuộc TTCNSH;
- Lưu: VT.
 
                                                                       GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
Nguyễn Hoài Vững

 
Trở về

Các bài viết khác:
 
Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
Địa chỉ: 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 504499