Tin tức
Về việc mời chào hàng cung cấp thức ăn chăn nuôi hỗn hợp tại Trung tâm Công nghệ sinh học (30/03/2023 14:47 PM)

          SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ AN GIANG
              TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC 


 
Số: 13A/TB-TTCNSH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        An Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2023

T HÔNG BÁO
Về việc mời chào hàng cung cấp thức ăn chăn nuôi hỗn hợp
tại Trung tâm Công nghệ sinh học .
 
   Căn cứ Kế hoạch số 03B/KH-TTCNSH ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Trung tâm Công nghệ sinh học về việc mua thức ăn chăn nuôi hỗn hợp tại Trung tâm Công nghệ sinh học;
  Căn cứ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thức ăn chăn nuôi hỗn hợp tại Trung tâm Công nghệ sinh học được phê duyệt ngày 30/3/2023.
  Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang xin thông báo đến các đơn vị có đủ điều kiện, năng lực để cung cấp thức ăn chăn nuôi hỗn hợp tại Trung tâm Công nghệ sinh học như sau:
1.     Chi tiết nội dung:

TT

Nội dung

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Thức ăn hỗn hợp bò mẹ nuôi con (CP từ 13%trở lên)

Bao 25Kg

210

 

 

2

Thức ăn hỗn hợp bò thịt (CP từ 15%trở lên)

Bao 25Kg

115

 

 

Tổng

 

 

2. Địa điểm:
    Khóm Phước Thành, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.
    Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi báo giá về Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang (số 269A Nguyễn Thái Học, P.Mỹ Hòa, Tp Long Xuyên, tỉnh An Giang) chậm nhất 14h00 ngày 05/4/2023. Mọi chi tiết cần thiết xin liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính và Kế hoạch, điện thoại: 02963.953.631 hoặc email theo địa chỉ: ttcnshangiang@gmail.com.
    Trân trọng./.
 
 Nơi nhận:
- Phòng, Khu, Ban thuộc TTCNSH;
- Lưu: VT.
 
                                                                GIÁM ĐỐC
 


                                                           Nguyễn Hoài Vững
Trở về

Các bài viết khác:
 
Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
Địa chỉ: 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 504499