Tin tức
Trung tâm Công nghệ sinh học xét tuyển viên chức năm 2019 (28/10/2019 18:56 PM)
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC TỈNH AN GIANG
HỘI ĐỒNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH  XÉT TUYỂN
ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC

Số: 01/TB-HĐCNSH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 24 tháng 10 năm 2019
 
THÔNG BÁO
Kết quả mở hồ sơ đăng ký dự tuyển và kế hoạch tổ chức xét tuyển
 viên chức làm việc tại Trung tâm Công nghệ sinh học năm 2019
________________
 
Căn cứ Kế hoạch số 60/KH-SKHCN ngày 20/8/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-TTCNSH ngày 26/9/2019 của Trung tâm Công nghệ sinh học về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách viên chức làm việc tại Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang;
Căn cứ Biên bản số 03/BB-HĐCNSH ngày 18/10/2019 về việc mở hồ sơ dự tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang,
Trung tâm Công nghệ sinh học thông báo kết quả mở hồ sơ và kế hoạch tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, như sau:
1. Kết quả mở hồ sơ:
Tổng số hồ sơ tham gia dự tuyển là 15, trong đó số hồ sơ đủ điều kiện tham gia dự tuyển là 14, số hồ sơ không đủ điều kiện tham gia dự tuyển là 01.
Các ứng viên có hồ sơ không đủ điều kiện tham gia dự tuyển có thể đến Trung tâm Công nghệ sinh học – 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên vào lúc 7g30 ngày 25/10/2017 (thứ 6) để được giải đáp thắc mắc hoặc biết thêm thông tin chi tiết.
2.  Kế hoạch tổ chức xét tuyển:
a) Thời gian và địa điểm: Ngày 06 tháng 11 năm 2019 (thứ 4) tại Trung tâm Công nghệ sinh học An Giang – 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên.
- Buổi sáng, bắt đầu lúc 08g: Xét tuyển Nhóm Kế toán - Tài chính; Nhóm Đào tạo chuyển giao, hợp tác quốc tế và Nhóm Công nghệ sinh học Nông nghiệp;
- Buổi chiều, bắt đầu lúc 14g: Xét tuyển Nhóm Thực nghiệm KH&CN và nhóm quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao và Công nghiệp sinh học.
b) Hình thức xét tuyển: Phỏng vấn
Mỗi ứng viên nhận 03 câu hỏi từ Ban Giám khảo, trong đó:
- 01 (một) câu hỏi về kiến thức chung (ứng viên bắt thăm và chuẩn bị trong 10 phút trước khi trả lời);
- 02 (hai) câu hỏi về chuyên môn, nghiệp vụ trực tiếp từ 02 thành viên Ban Giám khảo.
c) Tài liệu ôn tập:
1. Luật Viên chức năm 2012;
2. Luật Đấu thầu năm 2013;
3. Luật Kế toán năm 2015;
4. Nghị định số 54/2014/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập;
5. Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020;
6. Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;
7. Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 của UBND tỉnh An Giang phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh An Giang giai đoạn 2011 - 2015;
8. Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND tỉnh An Giang phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020;
9. Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh An Giang phê duyệt Kế hoạch nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020;
10. Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh An Giang phê duyệt Kế hoạch xây dựng nhãn hiệu chứng nhận An Giang cho các sản phẩm nông nghiệp tỉnh An Giang  giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
11. Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 23/8/2012 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang;
12. Căn cứ Quyết định số 273/QĐ-SKHCN ngày 10/10/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang;
13. Các tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của từng vị trí dự tuyển,
Mọi chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang (269A Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, An Giang, ĐT: 02966.504499).          
Trân trọng./.        

Trở về

Các bài viết khác:
 
Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
Địa chỉ: 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 02966 504499